Polityka prywatności


I. Podstawowe cele

 1. Polityka prywatności określa jak zbierane, przetwarzane i przechowywane
  są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług przez Move & Mind Agnieszka Rudniak z siedzibą w Łodzi wpisana do CEiDG pod numerem NIP: 947 192 90 71 (zwana dalej: „Firmą”)
 2. Administrator zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia
  i rozwoju usług przez niego oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane przez naszą Firmę są przetwarzane zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych
  z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Move & Mind Agnieszka Rudniak z siedzibą w Łodzi wpisana do CEiDG pod numerem
  NIP: 947 192 90 71.

III. Zasady zbierania danych osobowych i informacji

 1. Dane w tym dane osobowe, pozyskane dzięki dostępnym formularzom związane są ze świadczeniem usług przez Firmę. 
 2. Zanonimizowane dane zbiorcze Administrator może wykorzystywać do tworzenia własnych analiz i raportów. 
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości skorzystania z oferty Move & Mind Agnieszka Rudniak z siedzibą w Łodzi.

IV. Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

 1. Firma przetwarza dane klientów, pracowników, osób samozatrudnionych oraz innych podmiotów współpracujących w tym również podmiotów zewnętrznych. W przypadku gdy uczestnikiem zajęć tanecznych są dzieci, przetwarzane są dane zarówno ich jak i ich rodziców. 
 2. Przechowujemy dane:
 • nazwisko i imiona,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • ew. wizerunek
 • ew. analizę składu ciała.
 1. Celem przetwarzania zbieranych danych jest:
 • Sprzedaż usług będących przedmiotem oferty studia treningu Move & Mind Agnieszka Rudniak.
 • Doręczanie wiadomości informacyjnych dotyczących zajęć w studio oraz organizowanych spotkań i eventów wysyłanych na Twój adres e-mail lub numer telefonu .
 • Organizowanie zajęć sportowych,wyjazdów, warsztatów, eventów.
 • Zapewnienie właściwej ochrony przed wszelkiego rodzaju ewentualnymi zagrożeniami dla zdrowia związanymi
  z przeprowadzanymi zajęciami.
 • Spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa
  w szczególności w zakresie księgowości i podatków.
 • Marketing – w oparciu o dobrowolną i opcjonalną zgodę – poprzez przekazywanie informacji o usługach, promocjach, cennikach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych
  na Twój adres e-mail lub numer telefonu.

V. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Zebrane dane przetwarzane są w celach niezbędnych do przeprowadzania działań przez Firmę tj. zajęć, spotkań, eventów, warsztatów wyjazdów itd.
 2. Dane mogą być wykorzystywane przez firmę w celach marketingowych.
 3. Dane osób korzystających z kart partnerskich mogą być przekazywane
  w celach rozliczeniowych do operatorów tych kart i związanych z nimi programów.
 4. Twój wizerunek będzie mógł zostać ujawniony nieograniczonej liczbie osób odwiedzających naszą stronę internetową, nasze profile w portalach społecznościowych i serwisach internetowych oraz osób zapoznających się
  z naszymi materiałami promocyjnymi lub reklamowymi.
 5. Twoje dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Czas przechowywania danych

 1. Dane będą przechowywane przez niezbędny czas do realizacji łączącej umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków z niej wynikających, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań.
 2. Dane będą przechowywane przez niezbędny czas do realizacji naszych ustawowych obowiązków, a po ich zrealizowaniu przez czas niezbędny do wykazania ich spełnienia, do czasu upływu terminów przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych.
 3. Przekazywanie informacji marketingowych w tym marketingu bezpośredniego odbywać się będzie nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub odwołania zgody na rozpowszechnianie wizerunku.
 4. Firma zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów zawierających dane osobowe (np. lista uczestników konkretnego eventu lub zajęć) oraz dbałości o obieg danych i ich minimalizację.

VII. Prawa uczestnika związane z przetwarzaniem danych

 1. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych.
 2. W zakresie zgody przetwarzania danych każdy uczestnik ma prawo do jej odwołania w dowolnym momencie.
 3. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Do danych osobowych mają dostęp wszyscy członkowie zespołu Firmy. Dostęp do poszczególnych kategorii osób rozdzielone są poprzez ograniczenie uprawnień technicznych wejścia do wspólnego dysku lub folderu czy segregatora.
 2. Zewnętrznie do danych osobowych dostęp mają następujące podmioty: Google Drive, Google, Facebook, Get Response, Gmail, Instagram, księgowość zewnętrzna, prawnik, ubezpieczyciele , wewnętrzny program do rejestracji klientów, program z grafikiem do zapisów na zajęcia.
 3. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości skorzystania z oferty studia Move &  Mind Agnieszka Rudniak.
 4. Dane uczestników nie będą wykorzystywane przez studio do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

IX. Dane kontaktowe

 1. Administratorem danych jest Move and Mind Agnieszka Rudniak adres:
  ul. Elsnera 23 92-504 Łódź, NIP: 947-192-90-71 REGON: 364197354 adres poczty elektronicznej: kontakt@moveandmind.pl .
 2. W celu kontaktu z administratorem danych prosimy o wiadomość e-mail pod adresem kontakt@moveandmind.pl .

X. Prawo do usunięcia/zmiany danych

 1. Jeśli klient chce usunąć/zmienić swoje dane przetwarzane przez Firmę powinien stawić się w siedzibie firmy osobiście w celu weryfikacji danych – niemożliwa jest weryfikacja np. poprzez PESEL, ponieważ Firma go nie pobiera.
 2.  Firma usuwa dane z:
 • fizycznej umowy wkładamy do niszczarki i niszczymy
 • korespondencji mailowej usuwamy tylko taką, w której zawierają się dane osobowe, resztę zachowujemy jako dowód zawarcia transakcji
 • systemów IT usuwamy tylko takie, w których zawierają się dane osobowe, resztę zachowujemy jako dowód zawarcia transakcji.
 • programu fakturowego zostawiamy z powodu przepisów ustawy
  o rachunkowości.